Statut

Statut

Cele statutowe stowarzyszenia

 1. Edukacja, wychowanie wspomaganie pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
 2. Promowanie i realizacja idei przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 3. Wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
 4. Wspieranie działalności placówek szkolnictwa przyszpitalnego.
 5. Wspieranie rodziców i opiekunów dzieci leczonych w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 1. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych w tym także sprzętu audiowizualnego, komputerowego
 2. Pozyskiwanie opracowań i materiałów edukacyjnych
 3. Pozyskiwanie sprzętu ułatwiającego prowadzenia placówek szkolnictwa przyszpitalnego np. komputery, faksy oraz pomoc w jego utrzymaniu
 4. Wspieranie pacjentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w zakresie zakupu lub częściowego zakupu pomocy szkolnych w tym podręczników, książek, komputerów
 5. Propagowanie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem przewlekle chorym w placówkach szkolnictwa otwartego
 6. Pomoc w doskonaleniu zawodowym i poszerzaniu wiedzy nauczycieli i wychowawców zajęć pozalekcyjnych
 7. Nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami w kraju i zagranicą w celu doskonalenia pracy zawodowej pracowników szkolnictwa przyszpitalnego
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i pracowników szkół działających w zakładach opieki zdrowotnej
 9. Prowadzenie działań integrujących środowiska ludzi zdrowych ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 10. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz rekreacyjno-turystycznej dla środowisk uczniów, ich rodzin i pracowników szkolnictwa przyszpitalnego
 11. Organizację wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych dla pracowników szkolnictwa przyszpitalnego
 12. Promowanie wiedzy na temat preorientacji zawodowej w środowiskach dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Nasi partnerzy

Wpłać darowiznę
Przekaż